प्रथम वधू यादी

Malijagat.Com मध्ये 147 नोंदणीकृत वधू वर प्रोफाईल आहेत

Search criteria

Between   
and   
नोंदणी दिनांक 30-05-2020
malijagat24035
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 22-07-1996 वेळ - 04:45
उंची ५ फुट ३ इंच
B.E.Computer
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 28-05-2020
malijagat24034
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-08-1997 वेळ - 21:20
उंची ५ फुट ३ इंच
B.Com
सध्या घरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 09-03-2020
malijagat23087
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 14-04-1994 वेळ - 06:06
उंची ५ फुट ४ इंच
BE IT
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 25-02-2020
malijagat23074
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 16-05-2000 वेळ - 15:50
उंची ५ फुट ५ इंच
FYBA
शिक्षण चालू
धुळे
नोंदणी दिनांक 20-02-2020
malijagat23062
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 20-05-1994 वेळ - 02:30
उंची ५ फुट ५ इंच
B.E. E&TC
सध्या घरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 16-02-2020
malijagat23057
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-07-1996 वेळ - 12:20
उंची ५ फुट ३ इंच
BA MSW
शिक्षण चालू
यवतमाळ
नोंदणी दिनांक 28-01-2020
malijagat23039
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 05-06-1992 वेळ - 04:45
उंची ५ फुट ३ इंच
B.Tech. (Bio Tech)
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 28-01-2020
malijagat23037
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-10-1993 वेळ - 18:55
उंची ५ फुट २ इंच
MBBS, M.D.(Pathalogy)1st Yr.
शिक्षण चालू
सातारा
नोंदणी दिनांक 24-01-2020
malijagat23032
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 09-01-1995 वेळ - 06:15
उंची ५ फुट २ इंच
B.B.A.
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 13-01-2020
malijagat23025
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 11-01-1994 वेळ - 12:50
उंची ५ फुट २ इंच
M.Sc. Computer Science
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 10-01-2020
malijagat23024
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-05-1996 वेळ - 02:45
उंची ५ फुट ३ इंच
computer engineering
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 27-12-2019
malijagat23011
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 04-06-1998 वेळ - 12:00
उंची ५ फुट ३ इंच
B.Sc. Food Science
खाजगी नोकरी
पुणे
नोंदणी दिनांक 26-12-2019
malijagat23008
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 27-05-1995 वेळ - 02:30
उंची ५ फुट
MBA(HR)
खाजगी नोकरी
बीड
नोंदणी दिनांक 24-12-2019
malijagat23005
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 26-01-1989 वेळ - 10:20
उंची ५ फुट १ इंच
M.Sc. Molecular Biology
शिक्षण चालू
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 15-12-2019
malijagat22095
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 03-11-1996 वेळ - 03:42
उंची ५ फुट ३ इंच
B.E. Computer
खाजगी नोकरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 02-12-2019
malijagat22078
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 25-04-1993 वेळ - 22:55
उंची ५ फुट ३ इंच
BFA (Fine Art)
खाजगी नोकरी
मुंबई
नोंदणी दिनांक 26-11-2019
malijagat22068
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-10-1990 वेळ - 12:45
उंची ५ फुट २ इंच
B.Com
सध्या घरी
अहमदनगर
नोंदणी दिनांक 24-11-2019
malijagat22067
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 02-02-1995 वेळ - 18:00
उंची ५ फुट ३ इंच
M. Sc.(Physics) B. Ed. First Class.
खाजगी नोकरी
जळगांव
नोंदणी दिनांक 22-11-2019
malijagat22065
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 10-04-1992 वेळ - 00:14
उंची ५ फुट ४ इंच
M.S.
खाजगी नोकरी
सोलापूर
नोंदणी दिनांक 21-11-2019
malijagat22064
प्रथम वधू
फुलमाळी
जन्मदिनांक 30-09-1989 वेळ - 14:45
उंची ५ फुट ४ इंच
B.A., D.Ed.
सरकारी नोकरी
सातारा